• Polanco Apartment

    Architecture: Arozarena • Páramo
    Construction: Arozarena • Páramo
    Location: Polanco, Mexico City
    Year: 2011
    Area: 10,764 sqft